Francja – zakaz spania w busach – wytyczne z 23.09.2020

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
France Flag

Z początkiem września wiele zamieszania wywołały przepisy prawa wprowadzone do francuskiego Kodeksu transportowego, określające zasady odbierania dziennego i tygodniowego odpoczynku przez kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. A to wszystko za sprawą francuskiej ustawy nr 2019-1428 z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie kierunku mobilności, określającej strategię i program Francji na lata 2019-2037, której jednym z celów jest poprawa wydajności transportu towarowego i zmniejszenie jego wpływu na środowisko.

Zgromadzenie Narodowe we Francji, przyjmując wskazany przepis kodeksu transportowego, podsumowało, że poprawka ma na celu zmusić pracodawcę kierowcy lekkiego samochodu dostawczego, do zapewnienia mu warunków zakwaterowania zgodnych z godnością człowieka i poszanowaniem jego zdrowia, w celu zachowania bezpieczeństwa drogowego.

Brzmienie samych przepisów i brak wytycznych ze strony uprawnionych organów pozwalało na różne interpretacje nowych obowiązków, a pracodawcy kierowców pozostali bez odpowiedzi na liczne pytania. Jak informuje Ministerstwo Przemian Ekologicznych w swoim komunikacie, władze francuskie zwracają uwagę na prawidłowe wdrażanie nowych przepisów i zamierzają dać przedsiębiorcom wystarczającą ilość czasu na dostosowanie się do nich. W związku z tym funkcjonariusze organów kontrolujących zostali poinstruowani, aby ich pierwsze działania w tym zakresie polegały na informowaniu i podnoszeniu świadomości pracodawców zagranicznych o nowych obowiązkach.

Pomimo zapewnień, które mogą wskazywać, że władze francuskie nie przewidują w najbliższym czasie nakładać kar na pracodawców za naruszenia nowych przepisów, opracowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, aby umożliwić przewoźnikom zabezpieczenie ich interesów:

1. KTO I KIEDY MUSI ZAPEWNIĆ KIEROWCY ODBIÓR ODPOCZYNKU POZA POJAZDEM?

Zgodnie z nowymi regulacjami obowiązującymi we francuskim kodeksie transportowym, pracodawca krajowy i zagraniczny, musi zapewnić kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zakwaterowanie poza pojazdem na czas dziennego i tygodniowego odpoczynku. Obowiązek ten powstaje wówczas, gdy kierowca pojazdu wykonuje przewóz drogowy na tyle daleko od centrum operacyjnego firmy lub domu, że nie będzie w stanie do nich wrócić pod koniec dnia pracy. Zakaz odbierania odpoczynków w pojeździe dotyczy zarówno przewozów zarobkowych, jak i przewozów na potrzeby własne.

2. W JAKIM MIEJSCU KIEROWCA MOŻE ODEBRAĆ ODPOCZYNEK?

Bezwzględnie zabronione jest spędzanie dziennego lub tygodniowego odpoczynku w pojeździe (bez względu na to, czy odbyłby się on w kabinie, czy innej części pojazdu). Miejsce przewidziane na odebranie dziennego i tygodniowego odpoczynku przez pracownika musi być bezpieczne, komfortowe i higieniczne. Warunki takie zapewni pokój z dostępem do sanitariatu w dobrym stanie. Z pewnością wymaganych warunków nie spełni odpoczynek w namiocie obok pojazdu.

3. CZY OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA, ŻE CHCE ODEBRAĆ ODPOCZYNEK W POJEŹDZIE ZWOLNI PRACODAWCĘ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odpowiedniego miejsca do odpoczynku poza pojazdem. Odbiór odpoczynku dziennego lub tygodniowego w pojeździe, nawet za zgodą lub prośbą kierowcy, byłby niezgodny z obowiązującymi przepisami francuskimi. Nie przewidują one żadnych wyjątków, a dla nałożenia sankcji wystarczający jest sam fakt naruszenia. Tym samym, oświadczenie pracownika o chęci lub zgodzie na odebranie odpoczynku w pojeździe nie zwolni pracodawcy z odpowiedzialności za wykroczenie.

4. JAK PRACODAWCA MOŻE WYKAZAĆ, ŻE ZAPEWNIŁ PRACOWNIKOWI ODPOWIEDNIE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z ODPOCZYNKU?

Z pewnością niekwestionowanym dowodem na zapewnienie odpowiednich warunków odbierania odpoczynku przez kierowcę, będą rachunek lub faktura za hotel lub inne miejsce noclegowe. Kierowca, w momencie kontroli, powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający, że odbył odpoczynek na warunkach określonych francuskimi przepisami. Dlatego też pracodawca, który w trakcie realizacji usługi transportowej przez kierowcę, dokonał rezerwacji i płatności za zakwaterowanie, powinien wysłać do pracownika potwierdzenie rezerwacji i zapłaty, np. przesyłając zdjęcie wiadomością MMS lub załączniki wiadomością e-mail. 

Pracodawca może również przekazać pracownikowi gotówkę na opłacenie zakwaterowania. Pracodawca nie będzie zwolniony z odpowiedzialności za naruszenie francuskich przepisów, jeżeli kierowca przekazane przez pracodawcę pieniądze przeznaczy na inne cele, przez co czas odpoczynku spędzi w pojeździe. W tym zakresie należy rozważyć zabezpieczenia interesów pracodawcy przewidziane w polskim Kodeksie pracy.

5. KIEDY FRANCUSKI ORGAN KONTROLUJĄCY MOŻE STWIERDZIĆ NARUSZENIE PRZEPISÓW?

Organ kontrolujący może uznać, że doszło do naruszenia przepisów, zarówno w przypadku gdy pracownik w czasie przewidzianym na odbiór dziennego lub tygodniowego odpoczynku był w pojeździe o masie poniżej 3,5 tony, jak i gdy podczas kontroli pracownik nie będzie w stanie wykazać, że dzienny lub tygodniowy odpoczynek odbierał poza pojazdem.

6. JAKIE SĄ PRZEWIDZIANE SANKCJE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW?

Za naruszenie zakazu odbierania dziennego i tygodniowego odpoczynku w pojeździe przez pracownika, francuskie przepisy przewidują karę finansową do 1500 euro, która może zostać zwiększona do 3000 euro, jeżeli jest to ponowne naruszenie.

Zgodnie z francuskim Kodeksem karnym, właściwy organ sądowy może również nałożyć kary alternatywne, takie jak zatrzymanie pojazdu do sześciu miesięcy, a nawet jego konfiskatę.

Dodatkowo, jeżeli służby francuskie ustalą, że pojazd został użyty do popełnienia wykroczenia (tj. jeżeli kierowca odbierał w nim odpoczynek lub uprawniony organ ustali, że w trakcie kontroli, podczas której kierowca jest w pojeździe, powinien odbierać odpoczynek), a pracodawca nie przedstawi dowodu, że jego pracownik mieszka lub jest zatrudniony we Francji, pojazd może zostać zatrzymany do czasu wpłacenia kaucji w wysokości 750 euro, na podstawie francuskiego Kodeksu drogowego.

7. JAKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI PRACODAWCA, JEŻELI WYKROCZENIE ZOSTANIE STWIERDZONE KOLEJNY RAZ?

Jeżeli francuski organ kontrolujący zaobserwuje, że z pewną regularnością u danego pracodawcy stwierdzane są wykroczenia polegające na niezapewnieniu kierowcom miejsca odpoczynku poza pojazdem lub zapewniane miejsca nie spełniają odpowiednich warunków, może uznać, że pracodawca nieustająco organizuje pracę kierowców w sposób niezgodny z przepisami prawa. Taka kwalifikacja wykroczenia na podstawie francuskiego Kodeksu transportowego, zagrożona jest karą roku pozbawienia wolności i grzywną w wysokości 30.000 euro.

8. CZY ZAKAZ SPANIA W BUSACH DOTYCZY KIEROWCÓW SAMOZATRUDNIONYCH?

Przepisy wskazują na to, że nowym obowiązkom i sankcjom podlegają pracodawcy odpowiedzialni za organizację pracy kierowców. Oznacza to, że wymagania francuskiego kodeksu transportowego powinni przestrzegać przewoźnicy delegujący swoich pracowników do wykonywania usług we Francji, jak i agencje zatrudnienia, które użyczają kierowców przewoźnikom. Do dziś nie mamy jednak potwierdzenia, czy kierowcy wykonujący transporty w ramach własnej działalności gospodarczej muszą stosować się do obowiązków korzystania z dziennego i tygodniowego odpoczynku poza pojazdem. Mając na uwadze cel wprowadzenia regulacji, przedstawiony we wstępie artykułu, można domniemać że obowiązek ten dotyczy każdego kierowcy, bez względu na formę zatrudnienia czy podstawę świadczenia usługi. Jednak w tym zakresie czekamy na wytyczne organów francuskich.

O ile można uznać za uzasadnione stosowanie omawianych przepisów francuskich do kierowców wykonujących usługi kierowania pojazdem należącym do zleceniodawcy (gdyż podobne podejście do tej kwestii wynika z Loi Macron), o tyle w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które kierują własnymi pojazdami, byłoby to nieuzasadnione. Praktyka pokaże jaki będzie stosunek organów kontrolnych do tej kwestii.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Dowiedz się jeszcze więcej

Korzystamy z plików Cookies, aby lepiej dostosować naszą stronę internetową, w tym, aby wyświetlić Ci jak najlepiej dopasowane informacje. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

kontakt

Napisz do nas i zostaw nam swój adres email albo numer telefonu. Nasi prawnicy skontaktują się z Tobą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest kancelaria prawna TSL Lawyers Strachowicz i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres: ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000795095, NIP: 8961588091, dalej jako „Administrator”. W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kancelaria@tsllawyers.eu.

Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz, w tym udzielenia odpowiedzi drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, ponieważ bez wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu) nie moglibyśmy nawiązać kontaktu i udzielić odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało do nas skierowane. 

W przypadkach przewidzianych przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do:

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez jeden roku liczony od daty zakończenia wymiany korespondencji w przedmiocie zapytania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Holandia

 • ustanowienie przedstawiciela w Holandii
 • zgłoszenie oddelegowania pracownika do Holandii

Ukraina

 • zakładanie spółek 
 • obsługa prawna firm 
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych licencji i zezwoleń
 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych
 • windykacja należności w Rosji
 • bieżące doradztwo prawne

Białoruś

 • zakładanie spółek 
 • obsługa prawna firm 
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych licencji i zezwoleń
 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych
 • windykacja należności 
 • bieżące doradztwo prawne

Niemcy

 • zakładanie spółek 
 • obsługa prawna firm 
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych licencji i zezwoleń
 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych
 • windykacja należności 
 • bieżące doradztwo prawne
 • zgłoszenie oddelegowania pracownika do Niemiec
 • reprezentacja przy kontrolach drogowych
 • pomoc w związku z wypadkami i szkodami w przewozie

Francja

 • ustanowienie przedstawiciela we Francji
 • zgłoszenie oddelegowania pracownika do Francji 
 • rejestracja działalności gospodarczej/zakładanie spółek
 • windykacja należności
 • zamówienie certyfikatu Crit’Air – naklejka ekologiczna we Francji
 • reprezentacja przy kontrolach
 • pomoc w związku z wypadkami i szkodami w przewozie

Włochy

 • ustanowienie przedstawiciela we Włoszech
 • zgłoszenie oddelegowania pracownika do Włoch
 • przygotowywanie wniosków o wydanie zezwolenia na przewóz odpadów (licencja ALBO)
 • reprezentacja przy kontrolach drogowych
 • pomoc w związku z wypadkami i szkodami w przewozie

Portugalia

 • ustanowienie przedstawiciela w Portugalii
 • zgłoszenie oddelegowania pracownika do Portugalii
 • obsługa prawna firm 
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych licencji i zezwoleń
 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych
 • windykacja należności
 • reprezentacja przy kontrolach
 • pomoc w związku z wypadkami i szkodami

Wielka Brytania

 • odwołania od kar finansowych nałożonych przez Border Force
 • przygotowanie dokumentacji potwierdzającej środki bezpieczeństwa stosowane przy transporcie do Wielkiej Brytanii
 • akredytacja Border Force
 • odwołania od mandatów za wjazd do stefy LEZ/ULEZ
 • rejestracja pojazdów przed wjazdem do strefy LEZ/ULEZ
 • rejestracja kont automatycznej płatności w strefie Congestion Charge

Rosja

 • zakładanie spółek 
 • obsługa prawna firm 
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych licencji i zezwoleń
 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych
 • windykacja należności 
 • bieżące doradztwo prawne
В соответствии со ст. 13 секция 1-2 Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46 / EC (Общее положение о защите данных) (Законодательный вестник EU L 119, стр. 1) – далее GDPR – мы хотели бы сообщить вам, что администратором ваших персональных данных, указанных в контактной форме, является адвокатское бюро TSL Lawyers Strachowicz i Wspólnicy spółka komandytowa, расположенное в г. Высока, по адресу: ul. , Гвяждиста 62/12/2, 53-413 Вроцлав, зарегистрированный в Реестре предпринимателей Национального судебного реестра, который ведется Окружным судом Вроцлава-Фабричны во Вроцлаве, VI Коммерческий отдел Национального судебного реестра под номером 0000795095, NIP: 8961588091, в дальнейшем именуемым «Администратор». По вопросам, связанным с защитой и обработкой персональных данных, обращайтесь к нам по электронной почте: kancelaria@tsllawyers.eu. Предоставленные вами данные будут использованы для обработки запроса, отправленного формой, в том числе для ответа в электронном виде. Правовой основой обработки нами персональных данных является ст. 6 пункт 1 лит. f) GDPR, законный интерес администратора, потому что без использования персональных данных (имя, фамилия, электронная почта, номер телефона) мы не смогли бы связаться и ответить на вопрос, который был намеренно адресован нам. В случаях, предусмотренных законом, вы имеете право: возразить против обработки данных, получить доступ к вашим данным и получить их копию, изменить(исправить) ваши данные, удаление данных или ограничение их обработки данных, подача жалобы в надзорный орган о незаконной обработке персональных данных. Ваши личные данные будут обрабатываться в течение одного года с даты завершения обмена корреспонденцией по данному вопросу. Предоставление персональных данных является добровольным.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest kancelaria prawna TSL Lawyers Strachowicz i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres: ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000795095, NIP: 8961588091, dalej jako „Administrator”. W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kancelaria@tsllawyers.eu.

Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz, w tym udzielenia odpowiedzi drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, ponieważ bez wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu) nie moglibyśmy nawiązać kontaktu i udzielić odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało do nas skierowane. 

W przypadkach przewidzianych przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do:

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez jeden roku liczony od daty zakończenia wymiany korespondencji w przedmiocie zapytania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Великобритания

 • апелляции против штрафов, наложенных пограничной службой Border Force
 • подготовка документации, подтверждающей меры безопасности, используемые при транспортировке в Великобританию
 • аккредитация Border Force
 • обжалование штрафов за въезд в LEZ / ULEZ
 • регистрация транспортных средства\ перед въездом в зону LEZ / ULEZ
 • регистрация автоматических платежных аккаунтов в зоне Congestion Charge

Франция

 • назначение представителя во Франции
 • уведомление о делегировании работника во Францию
 • регистрация фирм / создание компаний
 • взыскание долгов
 • заказ сертификата Crit’Air – экологическая наклейка во Франции
 • представительство в связи с контролями на дорогах
 • помощь в связи с авариями и ущербaми при перевозках

Германия

 • создание компаний 
 • юридические услуги 
 • помощь в получении необходимых лицензий и разрешений
 • ведение судебных и административных производств 
 • взыскание долгов 
 • постоянная юридическая консультация
 • уведомление о делегировании работника в Германию
 • представительство в связи с контролями на дорогах
 • помощь в связи с авариями и ущербaми при перевозках

Россия

 • создание компаний 
 • юридические услуги 
 • помощь в получении необходимых лицензий и разрешений 
 • ведение судебных и административных производств 
 • взыскание долгов 
 • постоянная юридическая консультация

Украина

 • создание компаний 
 • юридические услуги 
 • помощь в получении необходимых лицензий и разрешений 
 • ведение судебных и административных производств 
 • взыскание долгов 
 • постоянная юридическая консультация

Беларусь

 • создание компаний 
 • юридические услуги 
 • помощь в получении необходимых лицензий и разрешений 
 • ведение судебных и административных производств 
 • взыскание долгов 
 • постоянная юридическая консультация

Италия

 • назначение представителя в Италии
 • уведомление о делегировании работника в Италию
 • подготовка заявлений на получение лицензии на перевозки отходов (лицензия ALBO)
 • представительство в связи с контролями на дорогах
 • помощь в связи с авариями и ущербaми при перевозках

Нидерланды

 • назначение представителя в Нидерландах
 • уведомление о делегировании работника в Нидерланды

Португалия

 • назначение представителя в Португалии
 • уведомление о делегировании работника в Португалию
 • юридические услуги 
 • помощь в получении необходимых лицензий и разрешений 
 • ведение судебных и административных производств 
 • взыскание долгов 
 • представительство в связи с контролями на дорогах
 • помощь в связи с авариями и ущербaми при перевозках

Great Britain . .🇬🇧

 • registering vehicles before entering the LEZ/ULEZ zone
 • appeals against tickets for entering the LEZ/ULEZ zone
 • registering the automatic payment accounts in the Congestion Charge zone
 • Border Force accreditation
 • appeals against financial penalties imposed by the Border Force
 • drafting the documentation confirming the implementation of safety measures applicable for transport to the United Kingdom

France . .🇫🇷

 • establishing a representative in France
 • registration of employees seconded to France in the SIPSI system
 • ordering the Crit’Air certificate – anti-pollution car sticker in France
 • debt collection
 • representation during inspections

Germany . .🇩🇪

 • establishing companies in Germany
 • providing legal assistance to transport companies in Germany
 • assisting in obtaining the mandatory licences and permits
 • carrying out court and administrative proceedings
 • debt collection in Germany
 • registration of employee seconded to Germany
 • ongoing legal advisory services
 • assistance in roadside inspections

kontakt

Napisz do nas i zostaw nam swój adres email albo numer telefonu. Nasi prawnicy skontaktują się z Tobą.